RODO

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przewóz osób JOHANN Tomasz Rychel 47-400 Racibórz ul. Prusa 12 wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej przejazdy@johann.pl

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:
 2. Imię i nazwisko, firma,
 3. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. numer NIP.
 7. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 8. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego – numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:
 2. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, 
 3. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 4. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
 5. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
 6. marketing bezpośredni,
 7. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
 8. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy – za zgodą kupującego,
 9. przekazania osobom trzecim – za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:
 2. w pkt 5a – stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
 3. w pkt 5b – stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
 4. w pkt 5c-f – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 5. w pkt 5g i h – stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
 2. w pkt 5a – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 3. w pkt 5b – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 4. w pkt 5c i d – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 5. w pkt 5e i f – przez czas trwania Umowy,
 6. w pkt 5g i h – do momentu cofnięcia zgody przez kupującego.
 7. Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
 8. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 9. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą usługobiorcy,
 10. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 11. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:
 3. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 4. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 5. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA KUPUJĄCYCH

 1. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
 2. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 3. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 4. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. prawo do przenoszenia danych.
 8. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 9. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

Kontakt

     ul. Prusa 12, 47-400 Racibórz
    przejazdy@johann.pl
    +48 721 721 602
    +48 77 481 23 11

Pn – Sb   8.00 – 22.00
Niedz      9.00 – 19.00