regulamin przejazdowy

 1. Postanowienia ogólne
  1.1 Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 5 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
  a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
  b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych
  przez właściwe organy administracji publicznej.
  c) Bilet – dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie,
  w określonym terminie i za ustaloną cenę
  1.2 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu
  oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer
  2.1 Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę pojazdu .
  2.2 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty
  wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy).
  Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo
  odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia
  granicy oraz zastrzega, bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie
  celno – paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
  2.3 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie
  oraz zaleceń obsługi busa.
  2.4 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia
  pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
  2.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty
  na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu
  całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu
  pierwszym spowoduje wyłączenie samochodu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia
  dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu
  z eksploatacji.
  2.6 Pasażer jest zobowiązany do korzystania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
  2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  2.8 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika.
  Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie.
  Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym
  ubezpieczeniem.
 3. Przewoźnik
  3.1 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
  (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego
  dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów
  podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek
  roszczeń z tego tytułu.
  3.2 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności
  zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
  a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  (np.: narkotyków),
  c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo
  lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
  Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania
  z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
  3.3 W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
  oraz palenie tytoniu.
  3.4 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie
  z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
  3.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami
  administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami
  niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia
  w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).
  3.6 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic,
  ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej),
  ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
  3.7 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość
  niewykorzystanego biletu.
  3.8 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych
  lub bezpieczeństwa podróżnych.
 4. Bilety
  4.1 W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży. Przewoźnikowi przysługuje prawo
  do dokonania potrąceń następujących kwot:
  a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 20% wartości biletu,
  b) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu, Zwrotu należności za niewykorzystany bilet
  dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet.
  4.2 W przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd busa przewoźnik ma prawo do potrącenia
  100 % wartości biletu.
 5. Bagaże
  5.1 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna,
  plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg. 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 7kg.
  5.2 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem.
  Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
  5.3 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
  Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
  5.4 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki,
  biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej
  lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej
  lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
  5.5 Przedmioty pozostawione w busie, zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną
  i odpowiedzialnością Przewoźnika , są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
 6. Reklamacje
  6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym)
  na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
  Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone
  przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności,
  zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet
  lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia
  na adres Przewoźnika.
  6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do
  Ustawy Prawo Przewozowe.
 7. Postanowienia końcowe
  7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50,
  poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
  (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

Kontakt

     ul. Prusa 12, 47-400 Racibórz
    przejazdy@johann.pl
    +48 721 721 602
    +48 77 481 23 11

Pn – Sb   8.00 – 22.00
Niedz      9.00 – 19.00